Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kirjaksi.Net:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 25.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Kirjaksi.Net, Kalarintie 7 F 40800 Vaajakoski. Puh. 040 145 1496, janne.vaarto@kirjaksi.net, www.kirjaksi.net.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Janne Vaarto (yhteystiedot kohdassa 1.).

3. Rekisterin nimi

Kirjaksi.net asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– asiakkaan suostumus
– asiakassuhde (laskutus, tiedottaminen)
– sopimus, jossa asiakas on osapuolena
– asiakastöiden esittely ja referenssipalautteet mediassa (esim. verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on em. tietojen ohella yhteydenpito asiakkaisiin, markkinointi sekä oman osaamisen esittely
asiakastöiden avulla (asiakkaan luvalla). Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, y-tunnus, yhteystiedot (puhelinnumero,
sähköpostiosoite, osoite, sosiaalisen median osoitteet), www-sivustojen osoitteet, tunnukset/profiilit sosiaalisen median
palveluissa, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Henkilön käyttämään laitteeseen
liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain (evästeet).

Asiakkuudesta riippuen em. tietoja säilytetään tarvittava aika. Asiakas voi pyytää tietojensa tuhoamista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, chat-kanavista, sähköpostitse,
puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas
luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa ja julkaista siltä osin kuin niin on sovittu
asiakkaan kanssa. Kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa myös sovellettavan lainsäädännön sallimassa ja vaatimassa
määrin, esimerkiksi valtion viranomaisille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos
asiakassuhde sitä vaatii-

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun
rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan
asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita
henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden
työnkuvaan se kuuluu.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa työtilassa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen
tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia
niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla
unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen
käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet

Tämä sivusto voi käyttää evästeitä (cookies) niin halutessaan (ilmoitus sivustolla). Tuolloin sivusto lähettää selaimelle pienen
tiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä (väliaikaisia) istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun
suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeen tarkoituksena on parantaa
käyttökokemusta sivustolla. Evästeiden avulla voidaan seurata ja tarkastella käyttäjän mielenkiinnon kohteita. Internet-selaimet
pääsääntöisesti hyväksyvät evästeet automaattisesti. Tarvittaessa evästeiden käytön voi poistaa selaimen asetuksista, jolloin
osa toiminnallisuuksista poistuu.

Mainontaevästeitä voidaan käyttää auttamaan mainoskokemuksen optimointiin palvelun käyttäjälle. Jotkut kolmannen
osapuolen toimittajat, myös Google, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto)
parantaakseen mainoskokemusta.

Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Verkossa suoritettuja toimintoja ei voida
sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.